Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

worldinmyfocus
Do matury tylko 83 dni a odcinków "Jak poznałem waszą matkę" jeszcze ponad 170.
— no bez jaj
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
worldinmyfocus
You met me at a very strange time in my life.
— Fight Club
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
worldinmyfocus
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
worldinmyfocus
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
worldinmyfocus
Mamy dobę internetu, telefonii komórkowej. Nie wierzę w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się. 
Jeśli komuś zależy, to zawsze znajdzie sposób. 
Choćby gołębia...
Reposted fromonlyonelife onlyonelife viaawaken awaken
worldinmyfocus
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
worldinmyfocus
Drażni nas u innych to, czego nie akceptujemy u siebie
— Katarzyna Grochola - A nie mówiłam!
Reposted frompuella13 puella13 viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
worldinmyfocus
6357 36be
worldinmyfocus
Udawałem, że to nie było nic wielkiego, kiedy tak naprawdę złamało mi serce.
worldinmyfocus
9329 17d3
worldinmyfocus
worldinmyfocus
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaawaken awaken
worldinmyfocus
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaawaken awaken

March 10 2017

worldinmyfocus
0870 14c3
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viascorpix scorpix
worldinmyfocus
Reposted fromatranta atranta viascorpix scorpix
8929 a4f1
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
worldinmyfocus
8686 b634 500
Reposted frompapaj papaj viacoffeelover coffeelover
8806 92d3
Reposted fromkefka kefka viascorpix scorpix
worldinmyfocus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl