Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

worldinmyfocus
worldinmyfocus
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaawaken awaken
worldinmyfocus
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaawaken awaken

March 10 2017

worldinmyfocus
0870 14c3
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viascorpix scorpix
worldinmyfocus
Reposted fromatranta atranta viascorpix scorpix
8929 a4f1
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
worldinmyfocus
8686 b634 500
Reposted frompapaj papaj viacoffeelover coffeelover
8806 92d3
Reposted fromkefka kefka viascorpix scorpix
worldinmyfocus
worldinmyfocus
5070 3f94 500
Reposted frompapaj papaj viascorpix scorpix
worldinmyfocus
8193 f5f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
8806 92d3
Reposted fromkefka kefka viainsanedreamer insanedreamer
worldinmyfocus
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
worldinmyfocus
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viapie-in-the-sky pie-in-the-sky

February 25 2017

worldinmyfocus
Prawdziwa klasa nie kosztuje nawet dziesięciu centów, ale jeśli ktoś jej nie ma, to jej nie kupi i za milion dolarów.
— Fannie Flagg
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
worldinmyfocus
Umiem w dwunastu językach powiedzieć „nie”; to kobiecie wystarczy.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
worldinmyfocus
Chce się poczuć w końcu gdzieś dobrze, wiedzieć, że tam pasuje, być częścią czegoś.
Czegokolwiek.
— God, I'm empty.
Reposted fromrawwwr rawwwr viamountaindew mountaindew
worldinmyfocus
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viamountaindew mountaindew
worldinmyfocus
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viamountaindew mountaindew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl